Next
Есенен Турнир по Информатика 2013
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 8MiB
Напоследък Ели има странна мания. Всеки път, когато тя види някакво цяло неотрицателно число A, тя започва да се чуди кое е най-малкото стриктно по-голямо от него естествено число, което няма повтарящи се цифри в десетичния си запис.

Например ако A = 426661337, търсеният от Ели отговор е 426701358. Напишете програма, която помага на момичето в намирането на тези числа.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N – колко на брой числа трябва да бъдат обработени от вашата програма. Всеки от следващите N реда съдържа по едно цяло, неотрицателно число Ai.
Изход
За всяко число Ai, на отделен ред на стандартния изход изведете най-малкото строго по-голямо цяло число, образувано от изцяло различни цифри. Ако такова няма, вместо това изведете -1.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
  • 0 ≤ Ai ≤ 1,000,000,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
4 42 10 424242424242 426661337 43 12 -1 426701358
Мрън!