Persistence
Есенен Турнир по Информатика, 2018
Time Limit: 0.7s, Memory Limit: 64MiB
Както може би знаете от предни задачи, когато скучае, Ели взима някакво неотрицателно цяло число, разбива го на цифри, умножава цифрите и получава ново такова число. Например, избирайки 42, тя получава 8, избирайки 666 тя получава 216, и избирайки 1337 тя получава 63.

Момичето забеляза, че може да направи същото върху резултата от числото, което е избрала, Например, започвайки с 1337, тя получава 63, на което също може да умножи цифрите, получавайки 6 * 3 = 18. Тя може да продължи дори още, получавайки 1 * 8 = 8. Когато стигне до едноцифрено число, момичето спира, тъй като няма какво повече да направи.

Ели нарича "устойчивост" на числото колко итерации прилагане на горната процедура са нужни за да се достигне до едноцифрено число. Например, устойчивостта на 3 е нула (то вече е едноцифрено), устойчивостта на 42 е 1 (след една итерация то става 8), а устойчивостта на 666 и 1337 е 3 (666 → 216 → 12 → 2 и 1337 → 63 → 18 → 8).

Изведнъж Ели се зачуди кое е най-малкото число с дадена устойчивост? Например, макар и 666 и 1337 да имат устойчивост 3, най-малкото число с тази устойчивост всъщност е едва 39 (39 → 27 → 14 → 4). Сега момичето ви моли да намерите най-малкото число, имащо дадена устойчивост P.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число P – устойчивостта, която интересува Ели.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно неотрицателно цяло число – минималното, което има устойчивост P.
Ограничения
  • 0 ≤ P ≤ 11
  • Гарантирано е, че отговорът ще е по-малък от 1018.
Примерен Вход Примерен Изход
0 0
3 39
7 68889
Всички естествени числа, по-малки от 68889, имат устойчивост 6 или по-малка.
Мрън!