Crosses
Лятна Информатическа Школа, 2013
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Крис играят на следната игра. В началото пред тях има празна дъска, разделена на N реда и N колони, като N е нечетно. Започвайки с Ели, момичетата се редуват да правят ходове. На всеки ход момичето, което е наред, трябва да запълни пет празни клетки, образуващи кръст (тоест клетка и четирите други, с които тя дели стена). Забележете, че никоя от петте клетки не трябва да излиза извън дъската или да е вече запълнена. Момичето, което не може да направи ход, губи.
.1... 111.. .12.. .222. ..2..

Например, на дъска с размери 5 на 5, една възможна игра, в която първият играч е загубил, може да изглежда по начина, зададен вдясно. Тук клетките, отбелязани с '1' са запълнените от първия играч; тези с '2' са запълнените от втория, а останалите са празни клетки.

По даден размер на дъската, определете кое от двете момичета ще спечели, ако и двете играят оптимално.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло, положително, нечетно число N, задаващо размерите на дъската.
Изход
На стандартния изход изведете "Elly", ако победителят в играта ще бъде Ели, или "Kriss" в противен случай.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 19
Примерен Вход Примерен Изход
5Elly
19Elly
Мрън!