ABBA
Турнир за Купата на Декана 2018
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Някои от вас вероятно мислят, че вечният въпрос е кое е първо - яйцето или кокошката. Други пък ще спорят, че вечният въпрос всъщност е дали тоалетната хартия трябва да е навътре или навън. Трети - дали Въпросът за Живота, Вселената и Всичко Останало е "Колко прави 6 * 7?" или "Колко прави 7 * 6?".

Ели пък мисли, че вечният въпрос е AB (А на степен B) или BA (B на степен A). Сега тя си блъска главата с една такава подобна задача. По дадена сума S = A + B, намерете тези две цели, положителни числа A и B, при които AB (А на степен B) е максимално. Например, ако S = 10, Ели може да има A = 1, B = 9 и би получила 19 = 1. От друга страна, ако има A = 9, B = 1 тя би получила 91 = 9. При A = 5, B = 5 се получава 55 = 3125. Максимумът, обаче, се получава при A = 4, B = 6 (46 = 4096).

По дадена сума S, намерете тези A и B, за които е изпълнено, че A + B = S и AB е максимално.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число S.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете две цели положителни числа A и B, разделени с интервал. A и B трябва да се сумират до S, и A на степен B трябва да е максимално. Ако има няколко възможни отговора, изведете този с минимално A.
Ограничения
  • 2 ≤ S ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
104 6
63 3
4212 30
Мрън!