Chess Adventure
ПрАнКА 2009
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
След като победи О'Съливан на снукър, Петр на ACM и Чък Норис на свободна борба, Елеонора е решила да бие Крамник на шах. Поради честите визити на руснака до тоалетната, тя си измисли нова игра, с която да се занимава докато него го няма. Тя разполага на произволни позиции върху шахматна дъска три пешки. След това всяка от пешките може да:
  1. Се премести на някое от съседните четири (или по-малко, ако е в края на дъската) позиции.
  2. "Прескочи" друга пешка. Тоест ако имаме пешки на D3 и D4, то тази от D4 може да прескочи другата и да отиде на D2, или тази от D3 да прескочи тази на D4 и да попадне в D5. Тази операция е възможна само между пешки, стоящи на квадратчета, които имат обща страна (тоест отново на съседните четири позиции).
Напомняме, че в шаха колоните на дъската са номерирани с буквите от A до H, а редовете - от 1 до 8 (така A1 е долният ляв ъгъл, а H8 - горният десен).

Целта на Ели е да докара пешките в долния ляв ъгъл на дъската (полетата A1, A2, и B1) с минимален брой ходове. Момичето не го интересува коя пешка попада на кое поле - само трите да са в тези три полета.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени позициите на трите пешки. Гарантирано е, че полетата ще са валидни и различни.
Изход
На стандартния изход за всеки тест изведете минималния брой ходове, с който пешките могат да бъдат закарани до полетата A1, A2, и B1.
Примерен Вход Примерен Изход
A2 B2 C23
A5 A4 C25
H6 B7 F717
В първия пример B2 слиза в B1, след което C2 слиза в C1, и след това прескача B1 за да стигне до A1.
Във втория пример първо пешката от A5 прескача тази на A4 и отива в A3. След това A4 прескача A3 и отива в A2. A3 прескача А2 и отива в A1. В последните два хода C2 отива на B2, а после в B1.
Мрън!