Wordrow
Национална Олимпиада по Информатика, Контролно 1
Time Limit: 1.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Крис играят на следната игра. Пред тях има матрица с N реда и M колони, като всяка клетка от нея съдържа по една главна латинска буква. Започвайки от Ели, момичетата се редуват да зачеркват по една клетка от матрицата. Те могат да избират произволна клетка, стига тя да не е последната незачеркната в колоната си. Играта свършва когато играчът, който е на ход, не може да направи ход (тоест във всяка колона е останала точно по една незачеркната буква). Ели побеждава, ако думата, която се получава от незачеркнатите букви (прочетени в реда от най-лявата към най-дясната колона) е палиндром. Напомняме, че палиндром е символен низ, който се чете по един и същ начин както от ляво надясно така и от дясно наляво. Пример за палиндром е низът "WORDROW". Очевидно, Крис побеждава, ако думата не е палиндром.

Ето примерно протичане на игра с два реда и шест колони:
ROGWAR DAWGOD ROGWAR DAWGOD ROGWAR DAWGOD ROGWAR DAWGOD ROGWAR DAWGOD ROGWAR DAWGOD ROGWAR DAWGOD
В случая Крис печели, тъй като финалната дума "RAGGOR" не е палиндром.

Момичетата са си организирали турнир от T игри, което, имайки предвид колко се мотат на всеки ход, означава, че няма да ги видите цяла вечност. Вие решавате да забързате нещата, като напишете програма, която определя коя от тях ще спечели във всяка от игрите, ако двете момичета играят оптимално.
Вход
На първия ред на стандартния вход е зададено едно цяло число T - колко игри момичетата са подготвили за турнира. Всяка игра бива зададена на няколко реда. На първия от тях са зададени целите числа Ni и Mi, задаващи, съответно, броя редове и колони на матрицата от букви в съответната игра. Следват Ni реда, всеки съдържащ стринг от Mi главни букви от латинската азбука - самата матрица.
Изход
За всяка игра на отделен ред на стандартния изход изведете "Elly", ако Ели ще спечели, и "Kriss", ако това ще е Крис.
Ограничения
  • 1 ≤ Т ≤ 10
  • 2 ≤ Ni, Mi ≤ 10
Примерен Вход Примерен Изход
2 2 6 ROGWAR DAWGOD 4 7 LFTTTFL ZFATTFL LFAATFL LZTRTFF Kriss Elly
Мрън!