Sequence Members
Национална Студентска Олимпиада 2014
Time Limit: 0.8s, Memory Limit: 64MiB
Ели има дълга поредица от числа. Тя също така има няколко числа, които счита за "специални". Сега момичето иска да види колко пъти се среща всяко от специалните числа в поредицата. Помогнете й, като напишете програма, която прави броенето вместо нея.

Дадени са ви N цели числа S1, S2, ..., SN – числата, които Ели счита за специални. Дългата поредица, в която тя иска да види колко пъти се срещат, е дефинирана чрез целите числа K, A1, B, C, и M. Тя съдържа K числа, първото от които е A1, а всяко следващо е дефинирано като Ai = (Ai-1 * B + C) % M. Нека, например, N = 3 и специалните числа са S = (42, 10, 31). Допълнително, K = 10, A1 = 3, B = 7, C = 4, и M = 43. Първият член на поредицата е A1 = 3. Вторият е A2 = (3 * 7 + 4) % 43 = 25. Третият е A3 = (25 * 7 + 4) % 43 = 7. Четвъртият е A4 = (7 * 7 + 4) % 43 = 10. Продължавайки по същия начин, можем да намерим цялата редица A = (3, 25, 7, 10, 31, 6, 3, 25, 7, 10). В нея можете да видите, че 42 не се среща нито веднъж, 10 се среща два пъти, а 31 – само веднъж. Следователно, Ели би очаквала числата 0, 2, и 1.
Вход
На първия ред на входа ще бъде зададено цялото числото N. Вторият ред съдържа N на брой цели числа S1, S2, ..., SN – числата, от които Ели се интересува. Третият ред съдържа целите числа K, A1, B, C, и M, в този ред, които дефинират поредицата от числа.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изпечатайте броя срещания на всяко от специалните числа, в реда, в който са зададени.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 50
  • 0 ≤ Si ≤ 1,000,000,000
  • 1 ≤ K ≤ 20,000,000
  • 0 ≤ A1, B, C < M ≤ 1,000,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
3 42 10 31 10 3 7 4 43 0 2 1
7 13 1148 666 1354 24 314 2 1337 10 11 12 2014 0 18 0 18 17 17 0
Първият пример е примерът от условието.
Мрън!