Cards
Национална Олимпиада по Информатика 2013, Контролно 1
Time Limit: 0.8s, Memory Limit: 64MiB
Ели играе на следната игра с карти за един човек. В началото от стандартно тесте с 52 карти се раздават 5 карти, а част от останалите (възможно е всички) се оставят в купчинка до играча. На всеки ход играчът прави следните неща:
  1. Избира някоя от петте карти в себе си и я изхвърля (тази карта повече не участва в играта);
  2. Тегли най-горната карта от тестето, така че отново да е с пет карти;
  3. Брои коя е най-често срещаната по сила карта в своите пет и колко пъти се среща тя. Ако се среща K пъти, играчът печели RK точки;
  4. Брои кой цвят е най-често срещан в своите пет карти и колко пъти се среща той. Ако се среща K пъти, играчът печели SK точки.
Играта продължава докато в купчинката не останат карти за теглене. Целта на играта е да се съберат максимален брой точки.

Ели обича да послъгва, като преглежда купчинката с карти преди да започне играта, и ползва своята феноменална памет за да запомни кои карти са там и в какъв ред са те. Имайки тази информация, колко най-много точки може да спечели тя, ако играе оптимално?
Вход
На първия ред ще бъде зададено едно цяло число N - броя карти в купчинката. На втория ред има четири цели числа R1, R2, R3, и R4, описващи колко точки би спечелила Ели на всяка стъпка, ако най-често срещаната по сила карта се среща 1, 2, 3, или 4 пъти. На третия ред ще има пет цели числа S1, S2, S3, S4, и S5, описващи колко точки би спечелила Ели на всяка стъпка, ако най-често срещаната боя се среща 1, 2, 3, 4, или 5 пъти. Следва ред с петте карти, с които започва Ели. На последния ред са зададени N-те карти, които има в купчинката, в реда, в който ще бъдат изтеглени.

Всяка карта е описана като стринг от 2 букви – първата, описваща силата на картата ('2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'T', 'J', 'Q', 'K', или 'A'), а втората – нейната боя ('C' (спатии), 'D' (кари), 'H' (купи), или 'S' (пики)). Гарантирано е, че всички карти във входа ще са различни.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число, указващо максималния брой точки, които може да спечели Ели, ако играе оптимално.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 47
  • 1 ≤ Ri, Si ≤ 1000
Примерен Вход Примерен Изход
10 2 4 9 7 3 5 8 9 11 TC TH 6D 5D JD TD 7H 2C 3H KS JS 8D AD 7D 9C 152
Ако на първата стъпка Ели изхвърли 10-ка пика или 10-ка купа, тя ще спечели 13 точки: 4 точки за сила (ще има две десятки) и 9 точки за боя (ще има 4 кари). Ако, обаче, реши да изхвърли някоя от карите, ще спечели 17 точки: 9 точки за сила (три десятки) и 8 точки за боя (3 кари).
Мрън!