Different Primes
TopCoder TCO2020, Round 1B
Time Limit: 0.3s, Memory Limit: 64MiB
Ели нарича прости числа, които се състоят само от различни цифри, "различни прости". Примери за такива числа са 13, 5419, и 102345697. От друга страна, 1234 не е различно просто, тъй като не е просто, а 131 не е различно просто, тъй като има повтаряща се цифра.

Любимото число на Ели е N. Сега момичето се чуди кое е най-близкото до него различно просто?
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото положително число N.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно цяло число: N, ако то е различно просто, или най-близкото до него такова число, в противен случай. Ако има две числа, които са различни прости и са на еднакво минимално разстояние от N, изведете по-малкото от тях.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 50,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
10097
123457123457
66613376701459
4242424242398701
В първия пример най-близкото до 100 просто число е 101. То, обаче, не е различно просто, тъй като цифрата 1 се повтаря. Следващите две най-близки прости числа са 97 и 103. И двете са на разстояние 3 от N, а също така и двете са "различни прости". В този случай, печатаме по-малкото от тях, тоест 97. Във втория пример числото 123457 само по себе си е различно просто.
Мрън!