Incinerator
Национална Олимпиада по Информатика 2020
Time Limit: 0.5s, Memory Limit: 64MiB
Правителството на държавата, където живее Ели, е решило, че въздухът е твърде чист и, за да поправи тази неправда, е нужно да се построи инсинератор, който да гори боклук.

По необяснима за управниците причина, жителите на страната започнаха да протестират. Вече имало достатъчно ТЕЦ-ове, които горели и замърсявали. Сега правителството умува как все пак да прокара проекта си.

Можем да считаме държавата като квадрат с размери 1000 на 1000 километра. В нея работят N ТЕЦ-a, които ще считаме като точки с координати (Xi, Yi), намиращи се в или по краищата на този квадрат. ТЕЦ-овете са с различна мощност, като ще считаме създадения от тях облак от мръсен въздух за кръг с радиус Ri и център - позицията на ТЕЦ-а. Тъй като хората и преди са протестирали заради мръсн... така де, чистия въздух, ТЕЦ-овете са така направени, че димните облаци на никои два от тях да не се застъпват.

Сега управниците са решили, че ако направят инсинератора да спазва същите правила, протестите ще спрат. За целта те трябва да намерят такава позиция и мощност за него, че димният му облак да не застъпва никой от тези на ТЕЦ-овете. Разбира се, управниците искат той да е възможно най-мощен, тоест радиусът да е възможно най-голям. Неговите координати могат да са единствено в територията (включително по ръба) на държавата. Димните облаци както на ТЕЦ-овете, така и на инсинератора, могат да излизат извън територията на страната.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N - броят съществуващи ТЕЦ-ове. На всеки от следващите N реда ще има по три числа Xi Yi Ri с не повече от девет цифри след десетичната точка, задаващи, съответно, позицията на съответния ТЕЦ и радиуса на димния му облак.
Изход
На стандартния изход изведете едно число с плаваща запетая - максималният радиус на новия инсинератор, при негово оптимално разположение. Отговорът ще бъде зачетен за верен при абсолютна или релативна разлика, по-малка от 10-9.
Ограничения
  • 2 ≤ N ≤ 100
  • 0 ≤ Xi, Yi ≤ 1000
  • 1 ≤ Ri ≤ 1414
Примерен Вход Примерен Изход
7 42.1337 13.666 191.17 543.21 765.432 55.555 987.987 666.666 321.321 0 1000 100 666.666 66.66 16.6 133.331 666.666666666 123.321 888.8 88.8 8.8 320.337196456704
Координатите на центъра на инсинератора са (434.939950686, 341.298204535).
Мрън!