DEADBEEF
Турнир за Купата на Декана 2018
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Стринговете DEADBEEF и BABACECA са известни с това, че са съставени само с първите шест букви на Английската азбука - съответно могат да се ползват като шестнадесетични числа (например, за константи в кода). Наистина, 0xDEADBEEF = 3735928559, а 0xBABACECA = 3132804810.

Ели забеляза, че стандартните "суфикси" за придаване на тип в C++ (L, LL, U, UL, ULL) могат да бъдат ползвани и за шестнадесетични числа. Например, 0xFULL също е валидно шестнадесетично число (със стойност 15), както и 0xFALL (със стойност 250). Допълнително, тя може да ползва 0 като 'O', 1 като 'I', 2 като 'Z', 5 като 'S', и 7 като 'Т'. Така, например, валидно изписване на думата TASTEFUL би било 0x7A57EFUL, а на OFFICIAL – 0x0FF1C1AL.

По даден речник с думи, момичето иска да състави шестнадесетични числа от тези от тях, които могат да бъдат представени като такива.
Вход
На първия ред ще бъде зададено цялото число N - колко стринга искате да проверите дали могат да бъдат изписани. На следващите N реда ще има по един стринг Si, съставен от главни букви от Английската азбука.
Изход
За всеки стринг от дадените N, който може да бъде изписан като валидно шестнадесетично число, изпечатайте въпросното число.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
  • 1 ≤ |Si| ≤ 8
Примерен Вход Примерен Изход
12 COOL TASK DEAD ESPRIT ZEAL OFFICIAL ZOOM SOUL BADFOOD SOLVED DISEASE ZESTFUL 0xC00L 0xDEAD 0x2EAL 0x0FF1C1AL 0x50UL 0xBADF00D 0xD15EA5E 0x2E57FUL
Мрън!