New Nickname
TopCoder SRM 577
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели наскоро научи, че гласните (буквите 'a', 'e', 'i', 'o', и 'u') вече не са на мода в Интернет. Затова сега момичето реши да премахне някои от тях в потребителското име, което използва. Тя е решила новият ѝ ник да не съдържа повече от една последователна гласна, но все пак да запази възможно най-много от буквите.

Ели ви е дала текущия ѝ ник S. Върнете неговата дължина след съкращаването му.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададен стрингът S, съставен само от малки букви от английската азбука ('a'-'z').
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – дължината на S след като бъде съкратен по описания начин.
Ограничения
  • 1 ≤ |S| ≤ 50
Примерен Вход Примерен Изход
tourist6
esprit6
aegaeoppooaaa6
ueueuee1
naaaananananaabaaaatmaan16
В първия пример двата възможни резултатни стринга са "torist" и "turist". Във втория пример никът си е хубав и без промяна, тъй като няма последователни гласни. В третия пример една от възможните промени е до стринга "ageppo".
Мрън!