Primes Matrix
TopCoder Custom Round
Time Limit: 0.8s, Memory Limit: 64MiB
Ели има правоъгълна матрица от цифри с N реда и M колони. Момичето казва, че дадено просто число е "скрито" в матрицата ако може да бъде образувано като се вземе по една цифра от всеки ред на матрицата и се долепят (първата цифра трябва да е от първия ред, втората цифра от втория и т.н.). Можете ли да намерите колко различни прости числа има скрити в матрицата?
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени двете цели числа N и M – съответно броя редове и колони на матрицата от цифри. На следващите N реда ще има по M цифри – съдържанието на матрицата.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – броя различни прости числа, скрити в матрицата. Считаме, че простите числа могат да имат водещи нули.
Ограничения
  • 1 ≤ N, M ≤ 7
Примерен Вход Примерен Изход
3 4 4395 8712 1354 11
7 6 501593 841267 376616 452361 018927 435970 574931 17575
В първия пример скритите прости числа са 311, 313, 373, 383, 421, 521, 523, 571, 911, 971, и 983.
Във втория пример забележете, че числа с водещи нули са разрешени – например, едно от скритите прости е 0811777.
Мрън!