Max Number
Турнир за Купата на Декана, 2015
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Веднъж Ели без да иска разпиля по пода всичките N банкноти, които имаше в портмонето си. Те имаха номинали A1, A2, ..., AN, изписани върху тях. Тъкмо започвайки да се ядосва на непохватността си, тя забеляза, че банкнотите са се наредили в редичка една до друга като така числата им образуваха едно много голямо число. Моментално ядът ѝ изчезна, бивайки заменен от мисли колко обувки може да си накупи, ако наистина разполагаше с толкова много пари!

Същата вечер тя разказа на Крис за случилото се, и приятелката ѝ я попита колко голямо число се е получило. Ели всъщност не помнеше, но все още имаше в портмонето си всичките банкноти. Сега тя се зачуди кое е най-голямото число, което би могло да се получи при конкатенирането на числата, изписани върху тях. Помогнете ѝ, като намерите това число.
Вход
На първия ред на стандартния вход е зададено цялото число N – броя банкноти, които има Ели. На следващия ред са зададени N на брой цели числа A1, A2, ..., AN – числата, изписани върху всяка от банкнотите.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – най-голямото, което може да се получи при конкатениране на N-те числа, изписани на банкнотите на Ели.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 100
  • 1 ≤ Ai ≤ 1,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
5 42 13 666 17 1337 6664217133713
11 2 50 9 8 880 37 42 71 15 6 18 9888071650423721815
Мрън!