Spieshyl
Турнир за Купата на Декана, 2014
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели си е намислила цяло число между 1 и 1,000,000, включително. Момичето намира числото за "спицялну", тъй като сумата от естествените му делители, по-малки от числото, е равна на самото число. От вас се иска да познаете кое е то.

Например, числото на Ели би могло да бъде 6 (6, 6, за устните омайни), тъй като 1 + 2 + 3 = 6. От друга страна, 42 не е такова число, тъй като 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 14 + 21 = 54 ≠ 42.

Fun fact: Ако запишете което и да е от известните на човечеството числа от този вид в двоична бройна система, то двоичното представяне ще има нечетен брой цифри, като първата половина (и средната) от тях ще са единици, а останалите – нули.
Вход
Няма.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно единствено цяло число между 1 и 1,000,000 – вашето предположение за намисленото от Ели число.
Примерен Вход Примерен Изход

6
Вече е установено, че числото на Ели не е 6, а друго число със същите свойства.
Мрън!