Guess Game
Турнир за Купата на Декана, 2013
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Крис играят на следната игра. В началото Кристина си намисля число между 1 и 1000,000,000, включително. След това Ели се опитва да го познае. След всяко нейно предположение Крис ѝ казва абсолютната разлика между намисленото от нея число и предположението на Ели. Сега Елеонора се чуди дали по досегашните предположения и дадените отговори числото на Крис може да бъде еднозначно определено.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N – броя предположения, които Ели е направила до сега. На всеки от следващите N реда ще има по две цели числа – предположението на Ели Gi и отговора на Крис Ai.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число. Ако числото на Крис може да бъде еднозначно определено, изведете него. Ако дадената информация не е достатъчна за определянето му, изведете -1. Ако информацията е неконсистентна (тоест на някоя стъпка Крис е излъгала), изведете -2.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 50
  • 1 ≤ Gi ≤ 1,000,000,000
  • 1 ≤ Ai ≤ 999,999,999
Примерен Вход Примерен Изход
2 50 8 58 16 42
3 500000 120013 600000 220013 700000 79987 -2
4 500 166 501 165 900 234 42 624 666
1 500000000 133742666 -1
Мрън!