Orderings
Турнир за Купата на Декана, 2011
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели и съучениците ѝ са в час по физическо. Там те играят много проста и лесна игра за всички възрасти – "Момиче с балон, момче с кофа". В началото на часа учениците се нареждат на опашка и учителката (г-жа Донева) им раздава нужните уреди – балони на момичетата и кофи на момчетата. От гледна точка на учителката няма разлика между момичетата (всяко от тях получава балон) и между момчетата (всяко от тях получава кофа). Нея единствено я интересува дали i-тият човек на опашката е момче или момиче, за да знае дали да даде балон или кофа.

В класа на Ели има N момчета и M момичета. Ели се чуди по колко различни (от гледна точка на учителката) начина могат да се подредят те.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени две цели положителни числа N и M – съответно броят момчета и броят момичета в класа.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – броя възможни различни опашки от гледна точка на учителката, които могат да се образуват.
Ограничения
  • 1 ≤ N, M ≤ 11
Примерен Вход Примерен Изход
3 2 10
5 5 252
В първия пример възможните опашки са МММЖЖ, ММЖМЖ, ММЖЖМ, МЖММЖ, МЖМЖМ, МЖЖММ, ЖМММЖ, ЖММЖМ, ЖМЖММ, ЖЖМММ, където с 'M' означаваме мъж, а с 'Ж' означаваме жена.
Мрън!