Fractions
Турнир за Купата на Декана, 2009
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Всяка учителка на Ели рано или късно се сблъсква с голям проблем - нейната интЕЛИгентност.

Примери за това датират още от времената, когато тя беше в едва трети клас. Изучавайки обикновените дроби, тя се запита колко несъкратими такива има между нула и едно? Безкрайност, разбира се (но тя все пак ги преброи отново – за да бъде сигурна)! После се запита ако всяка от тях е представена като P/Q, колко от тях са такива, че P * Q = K! (K факториел) за някое K по-малко или равно на някаква горна граница N, която момичето си е намислило. Чак след като отдели няколко секунди да го сметне на ум, тя отговори на въпроса на учителката "Kолко прави 2/3 + 3/5?". Това доведе и до нейната реакция: "Ех, Ели, не ги разбираш тези дроби и това е..."

От вас се иска при зададено N да пресметнете броя несъкратими дроби 0 < P/Q < 1, такива, че P * Q = K! за 1 ≤ K ≤ N.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число N.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно число – броят дроби, удовлетворяващ изискванията на Ели.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 250
Примерен Вход Примерен Изход
21
33
4225933
В първия пример дробта е единствено 1/2, а във втория – 1/2, 1/6 и 2/3.
Мрън!