Sudoku
ПрАнКА 2009
Time Limit: 0.8s, Memory Limit: 64MiB
Ели намира за ужасно неуважително към преподавателите това човек да се гримира в час. По тази причина тя се занимава с къде-къде по-уважителни занимания, като например да играе Судоку.

За съжаление винаги се намират хора като Ани, които просто го ПОПЪЛВАТ на пръв поглед без мислене, или като Тишо, които пък го правят наум. Това леко притеснява Ели, затовя тя решава набързо да си напише програма, която прави това вместо нея. Сега тя е непобедима и е обещала да излезе на кафе с всеки, който може да я победи. За целта, разбира се, Вие пишете свой собствен Sudoku-solver. За достойно да победи решението на Елеонора ще се счита всяко решение, което влиза в дадения time limit.
Вход
На стандартния вход ще бъдат зададени девет реда, всеки с по девет числа между 0 и 9, включително. Ако числото е между 1 и 9, то клетката вече е попълнена, и това е числото в нея. Ако е нула – то клетката все още не е попълнена и вие трябва да направите това.
Изход
На стандартния изход изведете едно възможно решение на Судоку-то с формат, сходен на входа. Ако даденото судоку няма решение, вместо това изведете на единствен ред -1.
Примерен Вход Примерен Изход
5 3 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 1 9 5 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 6 0 0 0 3 4 0 0 8 0 3 0 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 4 1 9 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 7 9 5 3 4 6 7 8 9 1 2 6 7 2 1 9 5 3 4 8 1 9 8 3 4 2 5 6 7 8 5 9 7 6 1 4 2 3 4 2 6 8 5 3 7 9 1 7 1 3 9 2 4 8 5 6 9 6 1 5 3 7 2 8 4 2 8 7 4 1 9 6 3 5 3 4 5 2 8 6 1 7 9
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 7 0 3 0 0 0 8 0 0 0 3 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 9 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 -1
Мрън!