NumberGuessing
Interivew Problem
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели си е намислила цяло число между 1 и 1000. Вие трябва да го познаете, като предполагате различни числа в този интервал. За всяко от тях момичето ще ви казва дали сте улучили нейното, или пък ако не сте – дали вашето предположение е по-голямо или по-малко от нейното число.

Момичето ви е поставило ултиматум. Ако не успеете да намерите нейното число с най-много десет опита, тя ще счете, че не си заслужавате времето й, и ще спре да си говори с вас (като, за целите на задачата, ще получите Wrong Answer).

Интеракция
Задачата е интерактивна – тоест вие ще задавате въпроси и ще получавате отговори за тях. Всеки ваш въпрос е едно цяло число в интервала [1, 1000], изпечатано на отделен ред на стандартния изход. За всеки въпрос ще получите:
  • "Correct!", ако сте уцелили числото.
  • "Larger.", ако вашето предположение е по-голямо от числото на Ели.
  • "Smaller.", ако вашето предположение е по-малко от числото на Ели.
За да се избегне забавяне на програмата в следствие на буфериране на изхода, след изпечатването на всеки въпрос flush-вайте изхода (ако не го правите има голям шанс да получавате Time Limit):
  • C++: fflush(stdout); или cout << flush;
  • Java: System.out.flush()
  • Python: stdout.flush()
Примерен Вход Примерен Изход
Smaller. Smaller. Larger. Correct! 13 17 666 42
Първо сте предположили 13, на което Ели е отвърнала, че 13 е по-малко от нейното число. Следващото ви предположение 17 също е по-малко, докато третото ви предположение 666 пък е по-голямо. Решавате да пробвате Отговора на Живота, Веселената и Всичко Останало: 42, което се оказва имено намисленото от Ели число.
Мрън!