Stone Grid
Лятна Информатическа Школа, 2016
Time Limit: 0.5s, Memory Limit: 64MiB
Ели и Крис играят на следната игра. В началото, те започват с празен грид с N реда и M колони. Започвайки с Ели, момичетата се редуват да правят ходове. Всеки ход се състои от следното. Играчът, който е на ред, избира една празна клетка и поставя камък в нея. След това играчът слага камъни и в празните клетки нагоре, надясно, надолу и наляво от избраната от него клетка, докато или стигне до края на игралното поле, или клетка с вече сложен камък. Така всеки ход създава нещо като кръст с (потенциално) различни дължини в четирите посоки. Вижте следния пример за пояснение:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....1..... ....1..... 1111111111 ....1..... ....1..... ....1..... ....1..... ....1..... ....1..... 1111111111 ....1..2.. ....1..2.. ....122222 ....1..2.. ....1..... ....1..... 1111111111 ....1332.. ....1.32.. ....122222 ....1..2..
В този пример дъската е с размери 7 на 10, като първият играч е избрал клетката в ред 3, колона 5 в първия си ход, вторият е избрал тази в ред 6, колона 8 в първия си ход, после първият играч е избрал ред 4, колона 7 във втория си ход.
Играта продължава докато всички клетки се запълнят. Играчът, който е направил последния ход, бива обявен за победител.

Момичетата са си организирали турнир от T игри с различни големини на дъската. Вие и съучениците ви сте решили да залагате кой ще спечели всяка от игрите, затова решавате да напишете програма, която намира кой ще бъде победителят, ако и двете момичета играят оптимално.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число T – колко игри ще изиграят момичетата. Всеки от следващите T реда съдържа по две цели числа N и M – съответно броя редове и колони на дъската в дадената игра.
Изход
За всяка игра на отделен ред на стандартния изход изведете "Elly", ако играта ще бъде спечелена от първия играч, или "Kriss", ако ще бъде спечелена от втория играч.
Ограничения
  • 1 ≤ Т ≤ 10
  • 1 ≤ N, M ≤ 1,000,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
4 1 5 2 2 7 3 42 42 Elly Kriss Elly Elly
Мрън!