Slang
Национална Студентска Олимпиада 2013
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Знаете ли, че английската дума за съкратена дума ("slang") всъщност е съкращение от "shortened language"?

Ели реши да съкрати няколко думи от своя речник, ползвайки следната стратегия: тя избира непразен подстринг, който все пак не е цялата дума (тоест една или повече последователни букви, но не и всички такива) и ги премахва от думата. Сега тя се пита колко възможни резултатни думи могат да се получат за всяка от нейните думи.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N - броя думи, които Ели иска да съкрати. Следват N реда, всеки съдържащ по една дума Wi - последователност от малки букви от английската азбука ('a'-'z').
Изход
За всяка дума, на отделен ред на стандартния изход изведете едно цяло число - броя на различните резултати, които могат да се получат.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 20
  • 2 ≤ |Wi| ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
4 dabada gogokefakefa withoutitimjustespr spfeusefniervwethradawawspfeeeee 16 71 178 477
От "dabada" могат да се получат думите {"abada", "bada", "ada", "da", "a", "dbada", "dada", "dda", "d", "daada", "daa", "dabda", "daba", "dab", "dabaa", "dabad"}.
Мрън!