Ransom
TopCoder Open 2021, Round 1A
Time Limit: 0.3s, Memory Limit: 64MiB
Ели иска да напише писмо за откуп с изрязани букви от страница на вестник. Страницата има горна и долна страна, всяка от които съдържа по N букви. За целите на задачата ще считаме, че всяка буква от горната страна има съответстваща буква точно под нея на долната.

След като изреже някоя от буквите, момичето я залепя върху бял лист, като така буква по буква образува някакъв текст. Забележете, че тя може да ползва или буквата от горната страна на страницата на вестника или съответстващата й буквата от долната, но не и двете едновременно.

Ели ви моли да намерите един възможен начин, по който тя да изпише желания от нея текст, или пък да определите, че това не може да стане.
Вход
На три отделни реда на стандартния вход са ви дадени три стринга А, B, и Т. A и B са с дължина N, като показват буквите от двете страни на страницата (съответно буквите Ai и Bi са съвпадащите букви от двете страни на вестника). Стрингът T пък е съобщението, което момичето иска да изпише. Всички стрингове съдържат само главни букви от английската азбука ({'A'-'Z'}).
Изход
На стандартния изход изпечатайте стринг с дължина N. На i-та позиция той трябва да съдържа или '_' ако няма да ползвате буквата от никоя страна на вестника, или Ai или Bi. Не е нужно буквите да са изрязани в реда, в който са в текста, но трябва да могат да бъдат пренаредени по такъв начин, че той да бъде изписан. Всяко валидно решение ще бъде прието за вярно. Ако пък няма валидно решение, вместо това на единствен ред изпечатайте "NO SOLUTION".
Ограничения
  • 1 ≤ |A| = |B| ≤ 1000
  • 1 ≤ |T| ≤ |A|
Примерен Вход Примерен Изход
GOODLUCKANDHAVEFUNN WITHOUTITIMJUSTESPR TOPCODER _OTDO_C________E_PR
HELP ELLY HELL NO SOLUTION
NEVERMINDTHENOISEYOUHEARD ITSJUSTABEASTUNDERYOURBED ENTERSANDMANYEAH NESERMTADEA_N_N__Y__H_A__
THISWASATRIUMPHIMMAKINANOTEHEREHUGE SUCCESSFORTHEPEOPLEWHOARESTILLALIVE APERTURESCIENCEPORTALEVILTESTWELIE TUCCESSATRT_EPEOPLEWINARETEILRELIVE
Мрън!