Balanced Strings
TopCoder Open 2021, Round 1A
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели има стринг S с четна дължина. Тя може да променя стринга произволен брой пъти, като в една операция може да избере някоя от текущите му букви и я "увеличи" или "намали". Увеличаване на буква я променя в следващата буква от азбуката (например 'A'→'B', 'L'→'M', или 'Y'→'Z'), докато намаляване я променя в предходната буква от азбуката (например 'B'→'A', 'M'→'L', или 'Z'→'Y'). Буквата 'A' не може да бъде намалена, а 'Z' – да бъде увеличена. Всяка позиция от стринга може да бъде променяна произволен брой пъти, тоест от S може да бъде получен всеки друг стринг със същата дължина.

В английската азбука буквите {'A', 'E', 'I', 'O', 'U'} се считат за гласни, докато всички останали - за съгласни. Сега момичето се чуди колко най-малко операции трябва да направи, така че броят гласни в получения стринг да е равен на броя съгласни?
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададен един стринг S с четна дължина, съставен от главни букви на английската азбука ('A'-'Z').
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – търсения минимален брой операции.
Ограничения
  • 2 ≤ |S| ≤ 100
Примерен Вход Примерен Изход
TOPCODER1
CORONA0
WITHOUTITIAMJUSTESPR2
NOZAPHODJUSTVERYVERYIMPROBABLE5
JOYFULLY2
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ8
В първия пример можем да направим "TOPCODER"→"TOOCODER". След тази трансформация стрингът има 4 гласни (три 'O'-та и едно 'E'), и 4 съгласни ('T', 'C', 'D', и 'R'). Във втория пример "CORONA" вече има равен брой гласни и съгласни.
Мрън!