View Points
TopCoder SRM 759
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели има правоъгълна матрица с N реда и M колони. Всяка клетка от матрицата е или блокирана (което ще означаваме с '#') или свободна (което ще означаваме с '.'). Една възможна матрица с 6 реда и 9 колони може да изглежда по следния начин:
..#......
.........
.###..#..
.#.##..#.
...#..#..
.........

Ели нарича дадена празна клетка "точка с гледка" ако гледайки директно на север, юг, запад и изток можем да видим извън матрицата (тоест, всички клетки до края на матрицата и в четирите основни посоки са празни). Примерна точка с гледка в горната матрица е клетката на втория ред и шестата колона. Освен нея има още 5 такива точки в дадената матрица.

Сега момичето ви е дало матрица и пита колко точки с гледка има в нея?
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени две цели числа N и M – съответно броя редове и колони на матрицата. Всеки от следващите N реда ще съдържа по M символа от азбуката {'.', '#'}, задаващи самата матрица.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – броя точки с гледка.
Ограничения
  • 1 ≤ N, M ≤ 50
Примерен Вход Примерен Изход
6 9 ..#...... ......... .###..#.. .#.##..#. ...#..#.. ......... 6
Шестте точки с гледка са с координати {(2, 1), (6, 9), (6, 1), (2, 6), (2, 9), (6, 6)}.
Мрън!