Conjecture
TopCoder SRM 785
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Преди много време Ели беше чула за хипотезата на Колац, но явно не я помни добре. Начинът, по който я помни, е следният:
  1. Започнете с някакво цяло положително число X.
  2. Ако числото, което имате, е четно, го разделете на две.
  3. Ако числото, което имате, е нечетно го умножете по едно и добавете три (ефективно просто добавяйки три).
  4. Продължете да правите това докато стигнете до число, което вече сте имали.

Например, нека видим какво става ако започнем с X = 42. Числото е четно, затова го делим на 2, получавайки 21. 21 е нечетно, затова добавяме 3 и получаваме 24. 24 е четно, затова го делим на 2, получавайки 12. 12 също е четно, затова делим и него на 2 и получаваме 6. 6 все още е четно, затова делим и него на 2 и получаваме 3. 3 вече е нечетно, затова добавяме 3 към него, получавайки 6, което е и първото повторено число. Така резултатът за X = 42 е 6. Ели ви е помолила да намерите сумата от резултатите за всички стартови числа между две дадени от нея цели числа L и R (тоест, за всички LXR).
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени целите числа L и R.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно цяло число – желаната сума.
Ограничения
  • 1 ≤ LR ≤ 1,000,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
13 17 22
42 1337 6048
42666 133742 425026
В първия пример резултатите за числата в интервала [13, 17] са: 4, 4, 6, 4, 4. Тяхната сума е 4 + 4 + 6 + 4 + 4 = 22.
Мрън!