PalMul
Турнир за Купата на Декана, 2019
Time Limit: 1.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели има числото X. Сега тя се чуди кое е най-малкото число 1 ≤ Y ≤ 1,000,000,000, такова, че произведението X * Y да е палиндром (и дали изобщо има такова)? Напомняме, че наричаме едно число палиндром, ако числото е еднакво както ако го четем от ляво надясно така и от дясно наляво (например, няколко числа палиндроми са 6, 11, 121, 666, 100001, и 123454321).

Така, ако X = 42, то най-малкото Y е 6 (42 * 6 = 252). Ако X = 121, то Y = 1 (121 * 1 = 121). Ако X = 1337, то Y = 143 (1337 * 143 = 191191). Ако X = 13, то Y = 38 (13 * 38 = 494). Ако X обаче е например 100, то няма Y, което да го прави палиндром. Ако пък X = 21951, то Y = 9612315612 би го направило палиндром (21951 * 9612315612 = 210999939999012) но Y не е в границите [1, 109].
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число X.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете най-малкото цяло число Y в интервала [1, 109], такова че X * Y да е палиндром. Ако няма такова Y, вместо това изведете -1.
Ограничения
  • 1 ≤ X ≤ 100,000
Примерен Вход Примерен Изход
426
1211
1337143
1338
100-1
21951-1
7079433477128
Мрън!