Anagrams
TopCoder TCO2017 India
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели има два стринга с еднаква дължина A и B. Сега тя иска да трансформира A в анаграма на B като промени някои от буквите ѝ.

Единствената възможна операция, която момичето може да прави, е да увеличава циклично веднъж или повече пъти някои (потенциално всички или нито една) от буквите на A. Циклични увеличения са например 'A' до 'B', 'К' до 'L', или 'Z' до 'A'.

Например, тя може да трансформира "ELLY" до "KRIS" буква по буква като ротира 'E' до 'K' (6 операции), 'L' до 'R' (отново 6 операции), 'L' до 'I' (23 операции, преминавайки от 'Z' до 'A' на 15-тата операция), и накрая 'Y' до 'S' (20 операции, отново циклично преминавайки от 'Z' до 'A' на втората от тях). Общият брой нужни операции би бил 6 + 6 + 23 + 20 = 55. Забележете, обаче, че за да се превърне "ELLY" в анаграма на "KRIS", би било по-добре "ELLY" да се превърне в "IRSK" за едва 29 операции.

Дадени са ви двата стринга A и B. Намерете минималния брой нужни операции за да се трансформира A в някакъв стринг X, така че X да бъде анаграма на B.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде даден стрингът A, а на следващия – B. И двата стринга ще съдържат само главни букви от Английската азбука ('A'-'Z').
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – минималния брой операции.
Ограничения
  • 1 ≤ |A| = |B| ≤ 50
Примерен Вход Примерен Изход
ELLY KRIS 29
TOPCODER TCOINDIA 57
AWIODJGWAMBAUWNMQEROAIQWYRZSVEPTT BNSIAELDALCGAWOPIWEQTYCNAZEKJXVYU 105
Мрън!