Directory Listing
TopCoder SRM 534
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели пише програма, която печата всички файлове в дадена директория. За целта тя ползва системна функция, която й дава списък с всички имена на файлове, заедно с текущата директория (".") и бащината директория (".."), в произволен ред.

Момичето не харесва това, че директориите са смесени с файловете, затова решава да ги изпечата в края на списъка. За да ги премести на последните две позиции, тя ще извърши следните стъпки:
  1. Ако "." и ".." са последните два елемента на списъка, момичето спира.
  2. В противен случай, тя намира първия елемент в списъка, който е "." или ".." и го разменя с текущия последен елемент на списъка.
  3. Ако "." и ".." са последните два елемента на списъка, момичето спира.
  4. В противен случай, тя намира първия елемент в списъка, който е "." или ".." и го разменя с елемента, намиращ се една позиция преди последната.

Вашата задача е, по даден начален списък, да изпечата елементите му в реда след като Ели свърши с нейното пренареждане.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъде дадено едно цяло число N – броя елементи в списъка. На всеки от следващите N реда ще бъде даден един стринг Si съставен от букви от азбуката {'A'-'Z', 'a'-'z', '.'}. Гарантирано е, че ще има точно по един елемент "." и "..". Също така е гарантирано, че всички елементи в списъка ще са различни.
Изход
На стандартния изход изведете N реда, съдържащи елементите на списъка в реда им след пренареждането.
Ограничения
  • 2 ≤ N ≤ 50
  • 1 ≤ |Si| ≤ 20
Примерен Вход Примерен Изход
6 ContestApplet.jnlp . Image.jpg .. Book.pdf Movie.avi ContestApplet.jnlp Movie.avi Image.jpg Book.pdf .. .
3 cat.gif . .. cat.gif . ..
В първия пример първо разменяме "." с "Movie.avi", като така филмът отива на втора позиция в списъка. След това разменяме ".." с "Book.pdf", като така книгата се озовава на четвърта позиция. Във втория пример елементите вече са в желания ред.
Мрън!