Lotto
Турнир за Купата на Декана, 2016
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Напоследък всякакви лотарии са станали много популярни, като често пенсионерите дават и последните си стотинки за билетче, с надеждата да спечелят нещо. Бабата на Ели не прави изключение и редовно "спонсорира" тази маф... индустрия. За съжаление, с годините зрението й става все по-зле и понякога тя не вижда, че е спечелила, дори когато билетчето й е печеливше!

Лотарията, която играе бабата на Ели, е една от най-простите. Всяко билетче има изпечатана на себе си матрица от цифри с N реда и M колони. В края на седмицата се теглят една след друга K на брой цифри. Ако изтеглената последователност се среща в билета изписана със съседни цифри или хоризонтално (от ляво надясно), или вертикално (от горе надолу), то притежателят му печели.

За да помогне на баба си, Ели е написала приложение за телефон, което снима билета и ползвайки OCR декодира матрицата с цифрите в паметта на приложението. След това прави REST заявка към сайта на лотарията за да види печелившата последователност. Сега остава да се имплементира най-тежката стъпка – проверката дали последователността се среща в билета. Помогнете на Ели с това!
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени три цели числа N, M и К – броя редове и колони на матрицата от цифри в билета, следвани от броя изтеглени цифри. Следват N реда, всеки от които съдържа по M цифри ('0' - '9'). На последния ред от входа има K цифри – последователността, която трябва да се съдържа хоризонтално или вертикално в талона.
Изход
На стандартния изход изпечатайте "Winning", ако билетът на бабата на Ели е печеливш, или "Losing", в случай, че не е.
Ограничения
  • 1 ≤ KN, M ≤ 20
Примерен Вход Примерен Изход
5 7 3 4387127 1337666 1713408 8154123 4572499 713 Winning
3 3 2 987 654 321 69 Losing
В първия пример освен "713" печеливши последователности биха били "411", "123" и "029" (и други).
Мрън!