Pronunciation
Турнир за Купата на Декана, 2015
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели постоянно учи нови езици. Понякога тя има проблеми с произношението, най-вече заради наличието на прекалено много съгласни или гласни в думата. Момичето счита дума за лесна за произнасяне, ако има равен брой гласни и съгласни.

Както сами можете да видите, думи като "easy", "voulez", "vorliebe", и "amor" са относително лесни за произнасяне, докато "wrath", "ecoeurement", "abneigung" и "odair" не са. (Забележете, че от английските букви гласни са само {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}, но не 'y'.)

Вашата задача е да определите кои от думите, които Ели е научила тази седмица, са лесни за произнасяне и кои не са.
Вход
На стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число T – броя думи, които Ели е научила през изминалата седмица. На всеки от следващите T реда ще има по една дума Wi, съставена от малки латински букви.
Изход
За всяка дума на отделен ред изведете "Yes" ако думата е лесна за произнасяне и "No" в противен случай.
Ограничения
  • 1 ≤ T ≤ 100
  • 1 ≤ |Wi| ≤ 50
Примерен Вход Примерен Изход
15 easy voulez wrath vorliebe amor abneigung ecoeurement odair schornsteinfeger schmetterling without it im just esprit Yes Yes No Yes Yes No No No No No No Yes Yes No No
Мрън!