Product
Турнир за Купата на Декана, 2015
Time Limit: 0.5s, Memory Limit: 64MiB
Когато Ели беше в детската градина, тя много харесваше числото N. Тъй като беше много малка, тя все още не беше толкова добра по математика и можеше да умножава само цели числа между 1 и 20, включително.

Веднъж, както си стоеше, момичето се зачуди кое е най-близкото до N число, което може да постигне като произведение. Нека, например, любимото число на Ели е 404. То не може да бъде намерено сред тези, които могат да се представят като произведение на цели числа от интервала [1, 20]. Тя, обаче, може да представи 400 (най-близкото до 404 по-малко число) като 4 * 2 * 5 * 2 * 5. Също така тя може да представи 405 (най-близкото до 404 по-голямо число) като 5 * 9 * 9. Разликата между 404 и 400 е 4, докато тази между 404 и 405 е 1. Тоест, в случая отговорът би бил 405, тъй като е по-близо от двете.

Вие знаете любимото число на Ели N и решавате да спрете чуденето ѝ, като намерите най-близкото до него число, което може да се представи като произведение на числа от интервала [1, 20]. Ако има две равно-отдалечени числа, върнете по-малкото от тях.
Вход
На стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число N.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – отговора на задачата за съответното N.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 1018
Примерен Вход Примерен Изход
4242
404405
213210
35832859845634973583281863700000
В третия пример най-близкото число, по-малко от 213 е 210, докато най-близкото по-голямо е 216. Тъй като и 210 и 216 са на разстояние три от 213, трябва да изведете по-малкото от тях. В последния пример 3583281863700000 = 18 * 17 * 20 * 15 * 14 * 11 * 10 * 9 * 7 * 5 * 11 * 7 * 5 * 11 * 19.
Мрън!