Odds
Турнир за Купата на Декана, 2013
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Ели има списък с N на брой естествени числа A1, A2, ..., AN. Тя може да прилага следната операция нула или повече пъти: избира две числа от списъка и заменя едното от тях с тяхната сума. Ели не обича твърде големи числа, затова никога не прилага тази операция, ако сумата им надхвърля някаква стойност M. Сега тя се чуди колко най-много нечетни числа може да се получат в списъка.
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени две цели числа N и M – съответно с колко числа разполага Ели и колко е максималното число, което тя е склонна да получи при прилагане на операцията. Следващият ред ще съдържа N на брой цели числа A1, A2, ..., AN – първоначалните числа, с които момичето разполага.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число – колко на брой най-много нечетни числа може да получи Ели.
Ограничения
  • 1 ≤ N ≤ 1,000
  • 1 ≤ M ≤ 1,000,000
  • 1 ≤ Ai ≤ 1,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
5 12 2 3 17 10 6 4
3 100 42 666 10 0
11 1337 42 666 1001 4242 101010 671 10 404 8008 18 4321 8
В първия пример, макар и 17 да надхвърля максималното число M, то все пак е нечетно дори без Ели да добавя към него нищо. Затова броят нечетни числа, които момичето може да получи, е четири, a възможните резултатни списъци са (5, 3, 17, 10, 9) или (11, 3, 17, 10, 9). Макар и 10 + 17 или 10 + 3 да са нечетни, тези суми биха надхвърлили максимума, затова Ели не би ги ползвала.
Мрън!