Choco
Турнир за Купата на Декана, 2012
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Чували ли сте следната задача:

Магазинер продава един шоколад за едно евро.
Също така разменя станиол от три шоколада за нов шоколад.
Вие имате петнадесет евро. Колко шоколада можете да вземете?

Твърди се, че 90% от хората не стигат до верния отговор. Но тъй като информатиците не са хора, Ели счита, че 90% от тях (че и повече) ще я решат правилно. Нещо повече, тя мисли, че в този си вариант задачата е твърде конкретна. Три шоколада. Петнадесет евро. Какви са тези константи!? Преди да я даде на приятелите си, тя я попромени по свой вкус.

Магазинер продава един шоколад за P евро.
Също така разменя станиол от K шоколада за един нов шоколад.
Вие имате N евро. Колко шоколада можете да вземете?

Напишете програма, която решава така зададената задача.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени три цели числа P, K и N, разделени с по един интервал.
Изход
На стандартния изход изведете едно цяло число - колко най-много шоколада може да вземе Ели с наличните си пари при тези цени и обменен курс.
Ограничения
  • 1 ≤ P ≤ 1,000
  • 2 ≤ K ≤ 1,000
  • 3 ≤ N ≤ 1,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
1 3 1522
41 4 133742
666 13 8231721337
В първия пример Ели си купува 15 шоколада с наличните си пари, изяжда ги и ѝ остават 15 станиола. Тях тя разменя за 5 нови шоколада. След като изяжда и тях ѝ остават 5 станиола. Три от тях тя разменя за нов шоколад, чиито станиол прибавя към останалите ѝ два, като с тях успява да вземе един последен шоколад.
Мрън!