Travel
Турнир за Купата на Декана, 2009
Time Limit: 2s, Memory Limit: 64MiB
След като влезе в университета много неща в живота на Ели се промениха. Едно от тях е пътят ѝ до учебното заведение.

Нека представим града, в който живее момичето, като правоъгълна матрица с N реда и M колони, в чиито клетки ще бъдат разположени домът ѝ, университетът, бензиностанции, или други обекти, които в случая няма да ни интересуват. За простота ще разглеждаме само подрегиона, в който има важни неща - така домът ѝ ще бъде с координати (1, 1), а университетът – с (N, M). Обектите, които ни интересуват, са единствено K-те бензиностанции, разположени в (R1, C1), (R2, C2), ..., (RK, CK). Всяка от тях си има собствена тарифа Pi за зареждане, която е възможно дори да бъде отрицателна, ако се случи така, че да е собственост на чичо ѝ, например. Денивелацията на терена разрешава от бензиностанция i да се пропътуват максимум Vi единици по вертикала и Hi по хоризонтала. Ели е доста праволинейна, за това пътува единствено надолу и надясно.

Можете ли да определите каква е минималната цена, за която Елеонора може да стигне от дома си до университета, спазвайки наложените ограничения?
Вход
На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени три естествени числата N, M и K – съответно броят редове, колони и бензиностанции. На всеки от следващите К реда ще има по пет естествени числа – Ri, Ci, Pi, Vi, Hi – съответно редът и колоната, на които се намира бензиностанцията, цената за зареждане, и максималните разстояния по вертикала и хоризонтала, които може да се изминат от там. Гарантирано е, че няма две бензиностанции в една точка, и също така няма да има бензиностанция в точката на университета.
Изход
На единствен ред на стандартния изход изведете едно цяло число – минималната сума, с която Ели може да се придвижи от дома си до университета, или Impossible ако това е невъзможно.
Ограничения
  • 1 ≤ K ≤ 500,000
  • 1 ≤ Ri + ViN ≤ 1,000
  • 1 ≤ Ci + HiM ≤ 1,000
  • -1000 ≤ Pi ≤ 1,000
Примерен Вход Примерен Изход
5 6 4 1 1 7 3 3 2 2 13 1 4 3 3 35 2 3 3 5 27 2 1 42
4 4 1 1 2 -42 3 2 Impossible
В първия пример, въпреки че бензиностанцията в (3, 3) е най-скъпа, тя позволява най-изгоден превоз до крайната точка поради доброто си разположение. Във втория тест Ели няма бензиностанция до дома си и няма как да измине каквото и да било разстояние.
Мрън!