Grading
Турнир за Купата на Декана, 2009
Time Limit: 0.2s, Memory Limit: 64MiB
Елеонора е приета в университет! Надеждите ѝ са сбъднати – тя ще получи качествено образование, което ще ѝ помага в живота до дълбока старост!

Или поне тя така си мисли.

Мечтите на всеки студент рухват със започването на първия семестър. Неизменно идва моментът, в който студентите осъзнават, че някои от оценките се пишат на базата на доста съмнителни критерии – понякога дори и линейна комбинация на случайни числа. По-досетливите от тях, обаче, разбират, че така имат възможността да предвидят каква оценка ще получат!

Ели е разшифрирала схемата за оценяване на един от предметите. За всеки студент се избира някакъв интервал [L, R], намира се сумата на нечетните числа в него, от нея се изважда сумата на четните числа в интервала, като накрая се взима абсолютна стойност на тази разлика по модул 5 и се прибавя 2. Тоест ако за даден студент имаме интервала [4, 8] получаваме |(5 + 7) – (4 + 6 + 8)| % 5 + 2 = 3. Една не-лоша оценка по Анализ, например.

Сега всички са обградили Ели и искат от нея да изчисли очакващата ги оценка. Помогнете ѝ, като напишете програма, която прави това автоматично – тоест по даден интервал за всеки студент да определя каква оценка го очаква.
Вход
На единствен ред на стандартния вход ще бъдат зададени две цели числа L и R, задаващи, съответно, началото и края на интервала за даден студент.
Изход
На единствен ред на стандартния изход извадете едно цяло число – оценката, която се очаква да получи съответният студент.
Ограничения
  • 1 ≤ LR ≤ 1,000,000
Примерен Вход Примерен Изход
4 8 3
2 3 3
42 1337 5
Мрън!